jtemplate.ru - free extensions for joomla

Jak zbudować wyciąg narciarski

 

Producent prowadzi poradnictwo w zakresie doboru trasy, wstępne wytyczenie trasy, dokonuje wizji lokalnej już wytyczonych tras określając możliwość budowy wyciągu.

Usługi te wliczone są w koszt budowy wyciągu.

 

Wszystkie wyciągi podlegają odbiorowi przez Rejonowy Transportowy Dozór Techniczny stąd też konieczność dostosowania nie tylko konstrukcji i lokalizacji, ale również zabezpieczenia otoczenia wyciągu, sposobu eksploatacji do warunków technicznych ustalonych przez Główny Inspektorat Transportowego Dozoru Technicznego. Informację w tym zakresie można uzyskać w każdym Rejonowym Transportowym Dozorze Technicznym.

 

Tok postępowania zapewniający sprawną budowę wyciągu:

1. Wystąpienie inwestora do właściwego Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Wydanie przez Urząd Gminy takiej decyzji.

3. Opracowanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą odpowiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

4. Uzgodnienie projektu budowlanego, w tym z użytkownikami sieci pod- i nadziemnych, strażą pożarną, ochroną środowiska, a także z właściwym inspektoratem Transportowego Dozoru Technicznego dokumentacji urządzeń technicznych.

5. Wydanie pozwolenia na budowę.

6. Uzyskanie zezwolenia na wjazd samochodem na teren budowy wyciągu - dotyczy lasów państwowych, ewentualnie parków narodowych.

7. Uzgodnienie z producentem szczegółowej lokalizacji wyciągu.

8. Zlecenie wykonania przekroju podłużnego trasy wyciągu w skali 1:500, pomiarami co 10 metrów z uwzględnieniem punktów charakterystycznych w dwóch egzemplarzach.

9. Zlecenie wykonania planu sytuacyjnego w skali 1:10000 z naniesieniem trasy wyciągu i obiektami znajdującymi się w pobliżu wyciągu (do 10 metrów w obie

strony) w dwóch egzemplarzach.

10. Złożenie zamówienia na budowę wyciągu u producenta.

11.Przesłanie przekroju podłużnego i planu sytuacyjnego do producenta celem

wykonania projektu budowy wyciągu.

12. Uzgodnienie z producentem terminu dostawy i montażu.

13. Wykonanie fundamentów podpory zwrotnej, napędowej i odciągów zgodnie z dokumentacją producenta przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (uzyskać potwierdzenie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w dwóch egzemplarzach).

14.Doprowadzenie napięcia zasilającego wraz z wyłącznikiem głównym do sterowni.

15. Wykonanie sterowni, której ściana najbliższa wyciągu będzie oddalona od osi wyciągu o około 6 metrów. Okna sterowni muszą być zwrócone na podporę i

na trasę wyciągu. Zalecane wymiary sterowni to 2x3 metra.

16. Wykonanie instalacji zabezpieczającej (uziemienie wyciągu) zgodnie z warunkami Zakładu Energetycznego (uzyskać świadectwo badania uziemienia w dwóch egzemplarzach).

17.Wykonanie prac ziemnych dla instalacji sterującej wyciągu wg wskazań producenta wyciągu.

18. Rozwiezienie elementów wyciągu po stoku i ich montaż.

19. Ogrodzenie podpór, oraz oznakowanie tras zjazdowych zgodnie z wymaganiami GOPR.

20.Wystąpienie inwestora do właściwego inspektoratu TDT z wnioskiem o dopuszczenie do eksploatacji (odbiór techniczny).

21. Stwierdzenie o dopuszczeniu do eksploatacji,

22. Wydanie pozwolenia na użytkowanie,

23. Kontrola użytkowania obiektów budowlanych.

 

Producent po wykonaniu montażu i przeprowadzeniu prób odbiorczych wyciągu dokonuje pisemnego przekazania urządzenia inwestorowi do eksploatacji z jednoroczną gwarancją niezawodności pracy.

Producent informuje, że wyszczególniony zakres prac nie jest wliczony w koszty produkcji i montażu.